ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Uniting for Ukraine FAQ 

 

What is WelcomeNST?
Що таке WelcomeNST?

 

We are a nonprofit organization created to help form Neighborhood Support Teams (NSTs) that are prepared to welcome and support families disrupted by war into their local community.

Ми є некомерційною організацією, створеною, щоб допомогти сформувати сусідські групи підтримки  (NST), які готові прийняти та підтримати сім’ї, які постраждали внаслідок війни, у місцевій громаді. 

What is the purpose of the Uniting for Ukraine program?

Яка мета програми «Єдність для України»?

 

This program was created to provide a temporary refuge in the United States for Ukrainians displaced due to the war. 

Ця програма була створена для того, щоб надати тимчасовий притулок у США для українців, які були переміщені  через війну.


 

Who may be considered for parole under Uniting for Ukraine
Кого можуть розглянути для надання прихистку у рамках програми «Єдність для України».

 

To be considered for parole under Uniting for Ukraine, the beneficiary must have a supporter who files a Form I-134 on their behalf.

Щоб отримати можливість їхати до Сполучених Штатів за програмою «Єдність для України», бенефіціар повинен мати спонсора там, який подає форму I-134 від його імені.

 

Beneficiaries are eligible for the process if they:

Бенефіціари мають право на участь у програмі, якщо вони:

 

 • Resided in Ukraine immediately before the Russian invasion (through Feb. 11, 2022) and were displaced as a result of the invasion;

 • Проживали в Україні безпосередньо перед російським вторгненням (до 11 лютого 2022 р.) і були переміщені в результаті вторгнення;

 • Are a Ukrainian citizen and possess a valid Ukrainian passport (or are a child included on a parent’s passport)

 • Є громадянином України та має дійсний український паспорт (або дитина вказана в паспорті батьків)

  • If not a Ukrainian citizen, they must be an immediate family member of a Ukrainian citizen beneficiary of Uniting for Ukraine with a valid passport;

  • Якщо вони не є громадянами України, вони мають бути найближчими членами сім’ї громадянина України, бенефіціара Об’єднання для України, з дійсним паспортом;

 • Are a Ukrainian citizen and possess a valid Ukrainian passport (or are a child included on a parent’s passport)

 • Have a supporter who filed a Form I-134 on their behalf that USCIS has vetted and confirmed as sufficient; and

 • Мати спонсора, який подав форму I-134 від їхнього імені, яку USCIS перевірив і підтвердив як повну;

 • Clear biographic and biometric security checks;

 • Чіткі біографічні та біометричні перевірки безпеки

 

Note: To be eligible for this process, children under the age of 18 must be traveling to the United States in the care and custody of their parent or legal guardian.

Примітка. Щоб мати право на цю процедуру, діти віком до 18 років повинні подорожувати до Сполучених Штатів під опікою та піклуванням своїх батьків або законних опікунів.

The supporter must complete and file Form I-134 with USCIS and be vetted by the U.S. government to protect against exploitation and abuse, and ensure that they are able to financially support the Ukrainians they are agreeing to support.

Спонсор повинен заповнити та подати форму I-134 в USCIS і пройти перевірку урядом США, щоб захистити від експлуатації та зловживань, а також переконатися, що вони можуть фінансово підтримувати українців, яких вони згодні підтримувати.

 

Can you summarize the process?

Які кроки мають бути зроблені?

 1. Identify a Ukrainian individual or family that would like to be sponsored for relocation to the United States

 2. Complete the I-134 online, providing information for both the sponsor and the Ukrainian beneficiary

 3. USCIS will either approve or deny this application 

 4. Once approved, the sponsor and beneficiary will work together to arrange travel into the United States

 5. The sponsor and team will then work to help the beneficiary family become self-reliant 

 

 1. Визначте українську особу чи сім’ю, які хотіли б отримати спонсорську підтримку для переїзду до Сполучених Штатів

 2. Заповніть I-134 онлайн, надавши інформацію як для спонсора, так і для українського бенефіціара

 3. USCIS схвалить або відхилить цю заявку

 4. Після схвалення спонсор і бенефіціар працюватимуть разом, щоб організувати поїздку до Сполучених Штатів

 5. Спонсор і команда потім працюватимуть, щоб допомогти родині бенефіціара стати самозабезпеченою

 

Is there a fee to file the I-134?
Чи стягується плата за подачу I-134?

 

No. A fee is not required as it has been waived for Uniting for Ukraine. 

Ні. Плата не потрібна, оскільки для «Єднання для України» плата не нараховується.

 

How long will my application take to be approved?

Скільки часу займе схвалення моєї заявки?

Based on the best information we have today, the anticipated wait time for approval is 30 days. Interviews and biometric requirements of beneficiary families may lengthen this time. 

На основії інформації, яку ми маємо на сьогодні, очікуваний час очікування на затвердження становить 30 днів. Інтерв’ю та біометричні вимоги сімей бенефіціарів можуть подовжити цей час.

 

Can adults apply as beneficiaries if they do not hold passports?
Чи можуть дорослі подати заявку як пільговики, якщо вони не мають паспортів?

 

No. This is a required document to receive approval through Uniting for Ukraine. 

Ні. Це необхідний документ для отримання схвалення через Uniting for Ukraine.


 

Do children need passports?
Чи потрібні дітям паспорти?

 

At the moment there is no specific information on this topic. However, the general opinion is that the authorities will not refuse applications if they do not provide minors' passports. Most likely, children will receive a one-time travel document to enter the United States, or a birth certificate must be sufficient to identify and contact their parents.

На даний момент конкретної інформації щодо цього немає. Однак загальна думка така, що влада не відмовлятиме в заявах, якщо не надаються паспорти неповнолітніх. Швидше за все, діти отримають одноразовий проїзний документ для в’їзду в США, або свідоцтво про народження має бути достатньо для ідентифікації та зв’язку з батьками.


 

Is it okay to list the beneficiary’s current address even if it is not in Ukraine? 

Чи можна вказати поточну адресу одержувача, навіть якщо він не в Україні?

Yes. 

Так.

 

Should seniors be counted as dependents if they are in fact dependent on the head-of-household refugee?
Чи слід зараховувати літніх людей як утриманців, якщо вони фактично перебувають на утриманні глави домогосподарства біженця?

 

Yes. 

Так.

 

Who approves the applications?
Хто затверджує заявки?

 

USCIS is reviewing and approving I-134 applications. 

USCIS розглядає та затверджує заявки I-134.


 

BENEFITS AND WORK QUESTIONS
ПЕРЕВАГИ ТА ЗАПИТАННЯ РОБОТИ

 

What safety net benefits should beneficiaries apply for once they have arrived? 

На які переваги системи безпеки повинні подавати заявки бенефіціари після прибуття?

Currently, families who have arrived as “humanitarian parolees” through the Uniting for Ukraine program are eligible for different benefits depending on the state they are living in. Generally, beneficiaries can apply for the following government programs: 

 

 • Emergency Medicaid, which provides healthcare coverage in the event of a life-threatening event

 • Affordable Care Act health insurance plans

 • Low-cost healthcare services at community healthcare centers and school-based clinics

 • Vaccinations and other health screenings at local public health departments

 • Head Start programs for youth, public school enrollment and associated services

 • Free and reduced school lunch

 • SNAP 

 • TANF

 • Refugee Cash Assistance

 • Refugee Medical Assistance

 • Women, Infants and Children (WIC) services and benefits

 • Medicaid for pregnant women

 • Children’s Health Insurance Program (CHIP)

 • Workforce and training services at American Job Centers

This chart details each state’s availability of Medicaid or CHIP coverage to children and/or pregnant women


More information about benefits for Ukrainians can be found here

 

 • Грошова допомога біженцям (RCA)

 • Програма ORR Matching Grant (MG).

 • Медична допомога біженцям (RMA)

 • Домашній медичний скринінг

 • Допомога в працевлаштуванні: служби підтримки біженців (RSS)

 • Грошова допомога через тимчасову допомогу нужденним сім'ям (TANF)

 • Додатковий дохід від безпеки (SSI),

 • Медичне страхування через Medicaid, і

 • Допомога в харчуванні через програму додаткового харчування (SNAP)

 

This page depicts the benefits available to Ukrainian Humanitarian Parolees.
На цій сторінці описані переваги, які доступні українським гуманітарним біженцям.

 

 

 

Will beneficiaries arrive with ‘Right to Work’ documentation?
Чи матимуть пільговики з документами Право на роботу?

 

Currently, no. NSTs will need to assist the family in applying for an Employment Authorization Document (EAD). This can be done by submitting an I-765. Once approved, the newcomer will receive their EAD in the mail and can then work legally in the United States. This means there will be a lag between their arrival and ability to work, so teams should plan on that. At this time, Ukrainian work permits are expected to be approved within 4-6 weeks. 

Наразі ні. NST необхідно буде допомогти родині подати заявку на отримання дозволу на працевлаштування (EAD). Це можна зробити, подавши форму I-765. Після схвалення форми людина отримає поштою EAD, а потім зможе легально працювати в Сполучених Штатах. Це означає, що між їх прибуттям і можливістю працювати буде проміжок часу, тому командам слід планувати це.


 

Will beneficiaries arrive with social security numbers?
Чи прибудуть пільговики з номерами соціального страхування?

 

No. NSTs can assist the family in applying for SSN by using Part 2 of the I-765 application. 

Ні. NST можуть допомогти родині подати заявку на SSN, використовуючи частину 2 програми I-765.

 


 

Is there a path for permanent residency or citizenship beyond the 2 year parole status granted to families through Uniting for Ukraine? 

Чи є можливість отримати постійне місце проживання або громадянство після 2-річного прихистку, наданого сім’ям через «Єдність для України»?

 

Pathways have not yet been created for beneficiaries granted parole status through Uniting for Ukraine. 

На даний момент не створено шляхів для бенефіціарів щоб отримати такий статус через «Єдність для України». 

Will the beneficiary family be required to leave the United States when their 2 year parole status is up? 

Чи буде сім’я бенефіціара зобов’язана покинути Сполучені Штати, коли її статус за 2 роки закінчиться?

 

Humanitarian parole is a temporary status by definition. Beneficiaries who have not been granted another status - such as asylum, re-parole, or Temporary Protected Status - are not legally allowed to remain in the United States when their humanitarian parole period ends. 

Гуманітарний прихисток  є тимчасовим статусом за визначенням. Бенефіціари, яким не надано інший статус – наприклад, притулок, повторний прихисток за паролем або статус тимчасового захисту – не мають законного права залишатися в Сполучених Штатах після закінчення терміну їх гуманітарного умовно-дострокового звільнення.


 

OTHER QUESTIONS 

ІНШІ ПИТАННЯ

 

Who is responsible for travel expenses related to relocating the family to the United States?

Хто несе відповідальність за транспортні витрати, пов’язані з переїздом сім’ї до Сполучених Штатів?

 

The Neighborhood Support Team will be responsible for arranging and paying for travel costs. 

NST відповідатиме за організацію та оплату транспортних витрат. 

How do we know you are legitimate? How do we know we can trust you? 

Як ми можемо бути впевнені, що ви дієте в межах закону? Як ми можемо бути впевнені, що можемо вам довіряти?

 

In response to the devastating and ongoing conflict in Ukraine and the millions of refugees that have been driven from their homes, WelcomeNST is supporting the Uniting for Ukraine program introduced by the White House by forming NSTs that will sponsor Ukrainian families who want to come to the U.S. We are working with these NSTs to organize, raise money, find housing and apply to become a sponsor. 

 

In response to the arrival of 75,000 Afghan evacuees to the US starting in August 2021 and the ensuing overload to our resettlement system, WelcomeNST reached out to the community, and 1,500 people stepped up to form 75 Neighborhood Support Teams (NSTs) that have welcomed almost 400 Afghans to their neighborhoods so far.

 

У відповідь на руйнівний і тривалий конфлікт в Україні та мільйони біженців, які були вигнані зі своїх домівок, WelcomeNST підтримує програму «Єдність для України», запроваджену Білим домом.  NST будуть спонсорувати українські сім’ї, які хочуть приїхати в  США. Ми працюємо з NST, щоб організувати, зібрати гроші, знайти житло та подати заявку, щоб стати спонсором.

 

У відповідь на прибуття 75 000 афганських евакуйованих до США, починаючи з серпня 2021 року, та перевантаження нашої системи переселення, що виникла, WelcomeNST звернувся до громади, і 1500 людей сформували 75 груп підтримки сусідів (NST), які прийняли майже  400 афганців до своїх околиць.

 

Please visit our website welcomeNST.org to learn more about our organization.

Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт  welcomeNST.org, щоб дізнатися більше про нашу організацію. 

What can I expect from the NST that will sponsor me? Do those groups have a clear obligation to buy return tickets? 

Чого я можу очікувати від NST, який буде мене спонсорувати? Чи мають ці групи чітке зобов’язання купувати квитки назад?

 

Our NSTs are trained and well-informed on the expectations for sponsoring beneficiaries. They will provide support to beneficiaries while in the US, as well as help plan for their return to Ukraine.

Наші NST пройшли навчання та добре поінформовані щодо очікувань від спонсорів бенефіціарів. Вони нададуть підтримку бенефіціарам під час перебування в США, а також допоможуть спланувати їх повернення в Україну. 

What does the NST that is sponsoring my family expect of me? 

Чого очікує від мене NST, який спонсорує мою родину?

 

In this process, as NSTs are supporting beneficiaries, it is expected that able adults are to apply for work authorization upon arrival in the US. Because it is unknown how long that might take, NSTs are asked to help support the family until they are able to support themselves.

У цьому процесі, оскільки NST є підтримкою бенефіціарів, очікується, що працеспроможні дорослі повинні подати заяву на отримання дозволу на роботу після прибуття в США. Оскільки невідомо, скільки часу це займе, NST просять допомогти утримувати сім’ю, поки вони не зможуть утримувати себе. 

Can we come together with other family members?

Чи можемо ми зібратися разом з іншими членами сім'ї?

 

Yes, you can apply with other family members. If bringing children, they must be accompanied by a parent or legal guardian.

Так, ви можете подати заявку з іншими членами сім’ї. Якщо ви привозите дітей, вони повинні бути в супроводі одного з батьків або законного опікуна. 

How do we know we will be able to come back? 

Як ми знаємо, що зможемо повернутися?

 

Uniting for Ukraine allows temporary parole status for up to 2 years, after which beneficiaries are required to return to Ukraine.

«Єдність для України» дозволяє отримати статус тимчасового прихистку за паролем на термін до 2 років, після чого пільговики зобов’язані повернутися в Україну. 

What if the war ends in three months? Can we come home early?

А якщо війна закінчиться через 3 місяці? Ми можемо прийти додому раніше?

 

Yes, you are not required to stay for the entire 2 years.

Так, ви не зобов’язані залишатися там на всі 2 роки. 

My daughter is 18 and was in college. Can we get her signed up for school in the US? 

Моїй дочці 18 років, вона вчилася в коледжі. Чи можемо ми записати її до школи в США?

 

Yes, she would need to apply for admittance into a college or university.

Так, їй потрібно буде подати заявку на вступ до коледжу чи університету. 

Will I be able to work?

Чи зможу я працювати?

 

Yes, upon arrival, you can apply for work authorization. 

Так, після прибуття ви можете подати заявку на отримання дозволу на роботу. 

Will someone help me find a job?

Хтось допоможе мені знайти роботу?

 

NSTs are trained to help beneficiaries find employment.

NST проходять навчання, щоб допомогти бенефіціарам знайти роботу. 

Where would we live? In someone’s home or independent?

Де б ми жили? У чиємусь домі чи самостійно?

 

Typically it will be independent housing but is dependent on the NSTs resources and ability to find housing in the area. Temporary housing may be in someone’s home, but in most cases, this s not considered a long-term solution. 

Зазвичай це буде незалежне житло, але воно залежить від ресурсів NSTs і можливості знайти житло в цьому районі. Тимчасове житло може бути в чиємусь будинку, але в більшості випадків це не вважається довгостроковим рішенням. 

Will I be able to pay for my rent even if I don’t have a high paying job?

Чи зможу я платити за оренду, навіть якщо я не маю високооплачуваної роботи?

 

NSTs are trained and asked to help bridge any funding gaps that the beneficiaries are not able to fill themselves. But it is expected that beneficiaries will work and do what they can to help support themselves.

NST проходять навчання та просять допомогти подолати будь-які прогалини у фінансуванні, які бенефіціари не можуть заповнити самостійно. Але очікується, що бенефіціари працюватимуть і зроблять все, що в їх силах, щоб допомогти собі підтримати. 

Will someone help my kids get into kindergarten and preschool so I can work?

Чи допоможе хтось моїм дітям піти в садок і дошкільний заклад, щоб я міг працювати?

 

Yes, NSTs are trained to help get children enrolled in school and/or daycare programs.

Так, NST навчаються, щоб допомогти дітям зарахувати до шкільних та/або дитячих програм. 

What if my passport was lost?

Що робити, якщо мій паспорт був втрачений?

 

Check with the leaders of your shelter or a refugee service center for help getting your passport re-issued.

Зверніться до керівників вашого притулку або центру обслуговування біженців, щоб отримати допомогу у переоформленні вашого паспорта.